منتدى على الانترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1950.52 0.0000 0.0000 1951.62 1949.41 19 September
گرم 62.71 0.0000 0.0000 62.75 62.67 19 September
کیلوگرم 62710.63 0.0000 0.0000 62745.99 62674.94 19 September
تولا 731.45 0.0000 0.0000 731.86 731.03 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 26.77 0.0000 0.0000 26.85 26.77 19 September
گرم 0.86 0.0000 0.0000 0.86 0.86 19 September
کیلوگرم 860.67 0.0000 0.0000 863.25 860.67 19 September
تولا 10.04 0.0000 0.0000 10.07 10.04 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 933.50 1.1000 0.1200 934.45 933.50 00:45:20
گرم 30.01 0.0354 0.0039 30.04 30.01 00:45:20
کیلوگرم 30012.70 35.3658 3.8581 30043.24 30012.70 00:45:20
تولا 350.06 0.4125 0.0450 350.42 350.06 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2382.60 0.0000 0.0000 2382.60 2368.60 19 September
گرم 76.60 0.0000 0.0000 76.60 76.15 19 September
کیلوگرم 76602.31 0.0000 0.0000 76602.31 76152.20 19 September
تولا 893.48 0.0000 0.0000 893.48 888.23 19 September

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1646.43 0.0000 0.0000 1647.36 1645.50 19 September
گرم 52.93 0.0000 0.0000 52.96 52.90 19 September
کیلوگرم 52934.04 0.0000 0.0000 52963.89 52903.92 19 September
تولا 617.41 0.0000 0.0000 617.76 617.06 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.60 0.0000 0.0000 22.66 22.60 19 September
گرم 0.73 0.0000 0.0000 0.73 0.73 19 September
کیلوگرم 726.50 0.0000 0.0000 728.67 726.50 19 September
تولا 8.47 0.0000 0.0000 8.50 8.47 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 787.97 0.9285 0.1200 788.77 787.97 00:45:20
گرم 25.33 0.0299 0.0039 25.36 25.33 00:45:20
کیلوگرم 25333.72 29.8523 3.8581 25359.50 25333.72 00:45:20
تولا 295.49 0.3482 0.0450 295.79 295.49 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2011.15 0.0000 0.0000 2011.15 1999.34 19 September
گرم 64.66 0.0000 0.0000 64.66 64.28 19 September
کیلوگرم 64660.01 0.0000 0.0000 64660.01 64280.07 19 September
تولا 754.18 0.0000 0.0000 754.18 749.75 19 September

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1508.92 0.0000 0.0000 1509.77 1508.06 19 September
گرم 48.51 0.0000 0.0000 48.54 48.49 19 September
کیلوگرم 48512.94 0.0000 0.0000 48540.30 48485.33 19 September
تولا 565.85 0.0000 0.0000 566.17 565.52 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.71 0.0000 0.0000 20.77 20.71 19 September
گرم 0.67 0.0000 0.0000 0.67 0.67 19 September
کیلوگرم 665.82 0.0000 0.0000 667.81 665.82 19 September
تولا 7.77 0.0000 0.0000 7.79 7.77 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 722.16 0.8510 0.1200 722.89 722.16 00:45:20
گرم 23.22 0.0274 0.0039 23.24 23.22 00:45:20
کیلوگرم 23217.82 27.3590 3.8581 23241.45 23217.82 00:45:20
تولا 270.81 0.3191 0.0450 271.08 270.81 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1843.18 0.0000 0.0000 1843.18 1832.35 19 September
گرم 59.26 0.0000 0.0000 59.26 58.91 19 September
کیلوگرم 59259.55 0.0000 0.0000 59259.55 58911.34 19 September
تولا 691.19 0.0000 0.0000 691.19 687.13 19 September

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7165.24 0.0000 0.0000 7169.28 7161.16 19 September
گرم 230.37 0.0000 0.0000 230.50 230.24 19 September
کیلوگرم 230367.49 0.0000 0.0000 230497.41 230236.39 19 September
تولا 2686.97 0.0000 0.0000 2688.48 2685.44 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 98.34 0.0000 0.0000 98.63 98.34 19 September
گرم 3.16 0.0000 0.0000 3.17 3.16 19 September
کیلوگرم 3161.69 0.0000 0.0000 3171.14 3161.69 19 September
تولا 36.88 0.0000 0.0000 36.99 36.88 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3429.21 4.0409 0.1200 3432.70 3429.21 00:45:20
گرم 110.25 0.1299 0.0039 110.36 110.25 00:45:20
کیلوگرم 110251.65 129.9162 3.8581 110363.85 110251.65 00:45:20
تولا 1285.96 1.5153 0.0450 1287.26 1285.96 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8752.48 0.0000 0.0000 8752.48 8701.05 19 September
گرم 281.40 0.0000 0.0000 281.40 279.75 19 September
کیلوگرم 281398.59 0.0000 0.0000 281398.59 279745.11 19 September
تولا 3282.18 0.0000 0.0000 3282.18 3262.90 19 September

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2574.88 0.0000 0.0000 2576.33 2573.42 19 September
گرم 82.78 0.0000 0.0000 82.83 82.74 19 September
کیلوگرم 82784.30 0.0000 0.0000 82830.99 82737.19 19 September
تولا 965.58 0.0000 0.0000 966.13 965.03 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 35.34 0.0000 0.0000 35.44 35.34 19 September
گرم 1.14 0.0000 0.0000 1.14 1.14 19 September
کیلوگرم 1136.18 0.0000 0.0000 1139.57 1136.18 19 September
تولا 13.25 0.0000 0.0000 13.29 13.25 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1232.31 1.4521 0.1200 1233.57 1232.31 00:45:20
گرم 39.62 0.0467 0.0039 39.66 39.62 00:45:20
کیلوگرم 39619.76 46.6864 3.8581 39660.08 39619.76 00:45:20
تولا 462.12 0.5445 0.0450 462.59 462.12 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3145.27 0.0000 0.0000 3145.27 3126.79 19 September
گرم 101.12 0.0000 0.0000 101.12 100.53 19 September
کیلوگرم 101122.71 0.0000 0.0000 101122.71 100528.52 19 September
تولا 1179.48 0.0000 0.0000 1179.48 1172.55 19 September

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13207.17 0.0000 0.0000 13214.61 13199.65 19 September
گرم 424.62 0.0000 0.0000 424.86 424.38 19 September
کیلوگرم 424619.93 0.0000 0.0000 424859.39 424378.29 19 September
تولا 4952.69 0.0000 0.0000 4955.48 4949.87 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 181.26 0.0000 0.0000 181.80 181.26 19 September
گرم 5.83 0.0000 0.0000 5.85 5.83 19 September
کیلوگرم 5827.72 0.0000 0.0000 5845.13 5827.72 19 September
تولا 67.97 0.0000 0.0000 68.18 67.97 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6320.82 7.4482 0.1200 6327.25 6320.82 00:45:20
گرم 203.22 0.2395 0.0039 203.43 203.22 00:45:20
کیلوگرم 203218.99 239.4653 3.8581 203425.80 203218.99 00:45:20
تولا 2370.31 2.7931 0.0450 2372.72 2370.31 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16132.82 0.0000 0.0000 16132.82 16038.03 19 September
گرم 518.68 0.0000 0.0000 518.68 515.63 19 September
کیلوگرم 518681.91 0.0000 0.0000 518681.91 515634.17 19 September
تولا 6049.81 0.0000 0.0000 6049.81 6014.26 19 September

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 203965.88 0.0000 0.0000 204080.90 203849.80 19 September
گرم 6557.66 0.0000 0.0000 6561.35 6553.92 19 September
کیلوگرم 6557650.31 0.0000 0.0000 6561348.51 6553918.49 19 September
تولا 76487.26 0.0000 0.0000 76530.40 76443.73 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2799.34 0.0000 0.0000 2807.70 2799.34 19 September
گرم 90.00 0.0000 0.0000 90.27 90.00 19 September
کیلوگرم 90000.77 0.0000 0.0000 90269.73 90000.77 19 September
تولا 1049.75 0.0000 0.0000 1052.89 1049.75 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 97616.10 115.0270 0.1200 97715.44 97616.10 00:45:20
گرم 3138.43 3.6982 0.0039 3141.62 3138.43 00:45:20
کیلوگرم 3138427.99 3698.2012 3.8581 3141621.89 3138427.99 00:45:20
تولا 36606.06 43.1352 0.0450 36643.32 36606.06 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 249148.48 0.0000 0.0000 249148.48 247684.50 19 September
گرم 8010.31 0.0000 0.0000 8010.31 7963.24 19 September
کیلوگرم 8010303.73 0.0000 0.0000 8010303.73 7963235.71 19 September
تولا 93430.75 0.0000 0.0000 93430.75 92881.76 19 September

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17169.84 0.0000 0.0000 17179.53 17160.07 19 September
گرم 552.02 0.0000 0.0000 552.33 551.71 19 September
کیلوگرم 552022.84 0.0000 0.0000 552334.15 551708.70 19 September
تولا 6438.70 0.0000 0.0000 6442.33 6435.03 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 235.65 0.0000 0.0000 236.35 235.65 19 September
گرم 7.58 0.0000 0.0000 7.60 7.58 19 September
کیلوگرم 7576.26 0.0000 0.0000 7598.90 7576.26 19 September
تولا 88.37 0.0000 0.0000 88.63 88.37 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8217.32 9.6830 0.1200 8225.68 8217.32 00:45:20
گرم 264.19 0.3113 0.0039 264.46 264.19 00:45:20
کیلوگرم 264192.79 311.3145 3.8581 264461.65 264192.79 00:45:20
تولا 3081.50 3.6311 0.0450 3084.63 3081.50 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20973.31 0.0000 0.0000 20973.31 20850.08 19 September
گرم 674.31 0.0000 0.0000 674.31 670.35 19 September
کیلوگرم 674307.17 0.0000 0.0000 674307.17 670344.98 19 September
تولا 7865.00 0.0000 0.0000 7865.00 7818.78 19 September

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1776.73 0.0000 0.0000 1777.73 1775.72 19 September
گرم 57.12 0.0000 0.0000 57.16 57.09 19 September
کیلوگرم 57123.11 0.0000 0.0000 57155.33 57090.60 19 September
تولا 666.27 0.0000 0.0000 666.65 665.89 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.38 0.0000 0.0000 24.46 24.38 19 September
گرم 0.78 0.0000 0.0000 0.79 0.78 19 September
کیلوگرم 783.99 0.0000 0.0000 786.33 783.99 19 September
تولا 9.14 0.0000 0.0000 9.17 9.14 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 850.33 1.0020 0.1200 851.19 850.33 00:45:20
گرم 27.34 0.0322 0.0039 27.37 27.34 00:45:20
کیلوگرم 27338.57 32.2147 3.8581 27366.39 27338.57 00:45:20
تولا 318.87 0.3757 0.0450 319.20 318.87 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2170.31 0.0000 0.0000 2170.31 2157.56 19 September
گرم 69.78 0.0000 0.0000 69.78 69.37 19 September
کیلوگرم 69777.05 0.0000 0.0000 69777.05 69367.04 19 September
تولا 813.87 0.0000 0.0000 813.87 809.08 19 September

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 143435.39 0.0000 0.0000 143516.28 143353.76 19 September
گرم 4611.55 0.0000 0.0000 4614.16 4608.93 19 September
کیلوگرم 4611551.41 0.0000 0.0000 4614152.10 4608927.07 19 September
تولا 53788.31 0.0000 0.0000 53818.64 53757.70 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1968.59 0.0000 0.0000 1974.47 1968.59 19 September
گرم 63.29 0.0000 0.0000 63.48 63.29 19 September
کیلوگرم 63291.45 0.0000 0.0000 63480.59 63291.45 19 September
تولا 738.22 0.0000 0.0000 740.43 738.22 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 68646.79 80.8907 0.1200 68716.65 68646.79 00:45:20
گرم 2207.05 2.6007 0.0039 2209.29 2207.05 00:45:20
کیلوگرم 2207043.89 2600.6945 3.8581 2209289.94 2207043.89 00:45:20
تولا 25742.57 30.3340 0.0450 25768.76 25742.57 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 175209.26 0.0000 0.0000 175209.26 174179.74 19 September
گرم 5633.11 0.0000 0.0000 5633.11 5600.01 19 September
کیلوگرم 5633104.19 0.0000 0.0000 5633104.19 5600004.44 19 September
تولا 65703.52 0.0000 0.0000 65703.52 65317.45 19 September

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15116.92 0.0000 0.0000 15125.45 15108.32 19 September
گرم 486.02 0.0000 0.0000 486.29 485.74 19 September
کیلوگرم 486019.90 0.0000 0.0000 486294.00 485743.32 19 September
تولا 5668.85 0.0000 0.0000 5672.05 5665.62 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 207.47 0.0000 0.0000 208.09 207.47 19 September
گرم 6.67 0.0000 0.0000 6.69 6.67 19 September
کیلوگرم 6670.40 0.0000 0.0000 6690.34 6670.40 19 September
تولا 77.80 0.0000 0.0000 78.03 77.80 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7234.81 8.5252 0.1200 7242.17 7234.81 00:45:20
گرم 232.60 0.2741 0.0039 232.84 232.60 00:45:20
کیلوگرم 232604.42 274.0920 3.8581 232841.14 232604.42 00:45:20
تولا 2713.06 3.1970 0.0450 2715.82 2713.06 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18465.63 0.0000 0.0000 18465.63 18357.12 19 September
گرم 593.68 0.0000 0.0000 593.68 590.20 19 September
کیلوگرم 593683.24 0.0000 0.0000 593683.24 590194.79 19 September
تولا 6924.62 0.0000 0.0000 6924.62 6883.93 19 September

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2675.92 0.0000 0.0000 2677.43 2674.40 19 September
گرم 86.03 0.0000 0.0000 86.08 85.98 19 September
کیلوگرم 86032.71 0.0000 0.0000 86081.23 85983.75 19 September
تولا 1003.47 0.0000 0.0000 1004.04 1002.90 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 36.73 0.0000 0.0000 36.84 36.73 19 September
گرم 1.18 0.0000 0.0000 1.18 1.18 19 September
کیلوگرم 1180.76 0.0000 0.0000 1184.29 1180.76 19 September
تولا 13.77 0.0000 0.0000 13.81 13.77 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1280.67 1.5091 0.1200 1281.97 1280.67 00:45:20
گرم 41.17 0.0485 0.0039 41.22 41.17 00:45:20
کیلوگرم 41174.42 48.5183 3.8581 41216.32 41174.42 00:45:20
تولا 480.25 0.5659 0.0450 480.74 480.25 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3268.69 0.0000 0.0000 3268.69 3249.48 19 September
گرم 105.09 0.0000 0.0000 105.09 104.47 19 September
کیلوگرم 105090.71 0.0000 0.0000 105090.71 104473.21 19 September
تولا 1225.76 0.0000 0.0000 1225.76 1218.56 19 September

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14786.70 0.0000 0.0000 14795.04 14778.28 19 September
گرم 475.40 0.0000 0.0000 475.67 475.13 19 September
کیلوگرم 475403.00 0.0000 0.0000 475671.10 475132.45 19 September
تولا 5545.02 0.0000 0.0000 5548.14 5541.86 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 202.94 0.0000 0.0000 203.55 202.94 19 September
گرم 6.52 0.0000 0.0000 6.54 6.52 19 September
کیلوگرم 6524.69 0.0000 0.0000 6544.19 6524.69 19 September
تولا 76.10 0.0000 0.0000 76.33 76.10 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7076.77 8.3390 0.1200 7083.97 7076.77 00:45:20
گرم 227.52 0.2681 0.0039 227.75 227.52 00:45:20
کیلوگرم 227523.27 268.1046 3.8581 227754.82 227523.27 00:45:20
تولا 2653.79 3.1271 0.0450 2656.49 2653.79 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18062.25 0.0000 0.0000 18062.25 17956.12 19 September
گرم 580.71 0.0000 0.0000 580.71 577.30 19 September
کیلوگرم 580714.46 0.0000 0.0000 580714.46 577302.22 19 September
تولا 6773.35 0.0000 0.0000 6773.35 6733.55 19 September

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 596.27 0.0000 0.0000 596.61 595.93 19 September
گرم 19.17 0.0000 0.0000 19.18 19.16 19 September
کیلوگرم 19170.64 0.0000 0.0000 19181.45 19159.73 19 September
تولا 223.60 0.0000 0.0000 223.73 223.48 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8.18 0.0000 0.0000 8.21 8.18 19 September
گرم 0.26 0.0000 0.0000 0.26 0.26 19 September
کیلوگرم 263.11 0.0000 0.0000 263.89 263.11 19 September
تولا 3.07 0.0000 0.0000 3.08 3.07 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 285.37 0.3363 0.1200 285.66 285.37 00:45:20
گرم 9.17 0.0108 0.0039 9.18 9.17 00:45:20
کیلوگرم 9174.88 10.8113 3.8581 9184.22 9174.88 00:45:20
تولا 107.01 0.1261 0.0450 107.12 107.01 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 728.36 0.0000 0.0000 728.36 724.08 19 September
گرم 23.42 0.0000 0.0000 23.42 23.28 19 September
کیلوگرم 23417.33 0.0000 0.0000 23417.33 23279.73 19 September
تولا 273.14 0.0000 0.0000 273.14 271.53 19 September

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8030.29 0.0000 0.0000 8034.82 8025.72 19 September
گرم 258.18 0.0000 0.0000 258.33 258.03 19 September
کیلوگرم 258179.65 0.0000 0.0000 258325.25 258032.73 19 September
تولا 3011.36 0.0000 0.0000 3013.06 3009.65 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 110.21 0.0000 0.0000 110.54 110.21 19 September
گرم 3.54 0.0000 0.0000 3.55 3.54 19 September
کیلوگرم 3543.40 0.0000 0.0000 3553.99 3543.40 19 September
تولا 41.33 0.0000 0.0000 41.45 41.33 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3843.22 4.5287 0.1200 3847.13 3843.22 00:45:20
گرم 123.56 0.1456 0.0039 123.69 123.56 00:45:20
کیلوگرم 123562.28 145.6010 3.8581 123688.03 123562.28 00:45:20
تولا 1441.21 1.6983 0.0450 1442.68 1441.21 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9809.16 0.0000 0.0000 9809.16 9751.53 19 September
گرم 315.37 0.0000 0.0000 315.37 313.52 19 September
کیلوگرم 315371.72 0.0000 0.0000 315371.72 313518.61 19 September
تولا 3678.44 0.0000 0.0000 3678.44 3656.83 19 September

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17775.28 0.0000 0.0000 17785.31 17765.17 19 September
گرم 571.49 0.0000 0.0000 571.81 571.16 19 September
کیلوگرم 571488.22 0.0000 0.0000 571810.51 571163.00 19 September
تولا 6665.74 0.0000 0.0000 6669.50 6661.94 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 243.96 0.0000 0.0000 244.69 243.96 19 September
گرم 7.84 0.0000 0.0000 7.87 7.84 19 September
کیلوگرم 7843.42 0.0000 0.0000 7866.86 7843.42 19 September
تولا 91.48 0.0000 0.0000 91.76 91.48 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8507.08 10.0244 0.1200 8515.74 8507.08 00:45:20
گرم 273.51 0.3223 0.0039 273.79 273.51 00:45:20
کیلوگرم 273508.73 322.2920 3.8581 273787.08 273508.73 00:45:20
تولا 3190.16 3.7592 0.0450 3193.40 3190.16 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21712.87 0.0000 0.0000 21712.87 21585.29 19 September
گرم 698.09 0.0000 0.0000 698.09 693.98 19 September
کیلوگرم 698084.53 0.0000 0.0000 698084.53 693982.63 19 September
تولا 8142.33 0.0000 0.0000 8142.33 8094.49 19 September

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 325736.84 0.0000 0.0000 325920.54 325551.47 19 September
گرم 10472.68 0.0000 0.0000 10478.59 10466.72 19 September
کیلوگرم 10472674.78 0.0000 0.0000 10478580.87 10466715.00 19 September
تولا 122151.41 0.0000 0.0000 122220.29 122081.89 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4470.59 0.0000 0.0000 4483.95 4470.59 19 September
گرم 143.73 0.0000 0.0000 144.16 143.73 19 September
کیلوگرم 143732.70 0.0000 0.0000 144162.23 143732.70 19 September
تولا 1676.47 0.0000 0.0000 1681.48 1676.47 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 155894.50 183.7000 0.1200 156053.15 155894.50 00:45:20
گرم 5012.12 5.9061 0.0039 5017.23 5012.12 00:45:20
کیلوگرم 5012120.82 5906.0877 3.8581 5017221.53 5012120.82 00:45:20
تولا 58460.48 68.8876 0.0450 58519.97 58460.48 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 397894.20 0.0000 0.0000 397894.20 395556.20 19 September
گرم 12792.60 0.0000 0.0000 12792.60 12717.43 19 September
کیلوگرم 12792586.04 0.0000 0.0000 12792586.04 12717417.65 19 September
تولا 149210.44 0.0000 0.0000 149210.44 148333.68 19 September

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7104.18 0.0000 0.0000 7108.19 7100.14 19 September
گرم 228.40 0.0000 0.0000 228.53 228.27 19 September
کیلوگرم 228404.65 0.0000 0.0000 228533.46 228274.67 19 September
تولا 2664.07 0.0000 0.0000 2665.57 2662.55 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 97.50 0.0000 0.0000 97.79 97.50 19 September
گرم 3.13 0.0000 0.0000 3.14 3.13 19 September
کیلوگرم 3134.75 0.0000 0.0000 3144.12 3134.75 19 September
تولا 36.56 0.0000 0.0000 36.67 36.56 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3399.99 4.0064 0.1200 3403.45 3399.99 00:45:20
گرم 109.31 0.1288 0.0039 109.42 109.31 00:45:20
کیلوگرم 109312.25 128.8093 3.8581 109423.50 109312.25 00:45:20
تولا 1275.00 1.5024 0.0450 1276.30 1275.00 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8677.91 0.0000 0.0000 8677.91 8626.91 19 September
گرم 279.00 0.0000 0.0000 279.00 277.36 19 September
کیلوگرم 279000.94 0.0000 0.0000 279000.94 277361.55 19 September
تولا 3254.22 0.0000 0.0000 3254.22 3235.10 19 September

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 147859.17 0.0000 0.0000 147942.55 147775.03 19 September
گرم 4753.78 0.0000 0.0000 4756.46 4751.08 19 September
کیلوگرم 4753779.11 0.0000 0.0000 4756460.02 4751073.84 19 September
تولا 55447.23 0.0000 0.0000 55478.50 55415.68 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2029.30 0.0000 0.0000 2035.36 2029.30 19 September
گرم 65.24 0.0000 0.0000 65.44 65.24 19 September
کیلوگرم 65243.46 0.0000 0.0000 65438.43 65243.46 19 September
تولا 760.99 0.0000 0.0000 763.26 760.99 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 70763.97 83.3855 0.1200 70835.98 70763.97 00:45:20
گرم 2275.11 2.6809 0.0039 2277.43 2275.11 00:45:20
کیلوگرم 2275112.69 2680.9041 3.8581 2277428.01 2275112.69 00:45:20
تولا 26536.51 31.2696 0.0450 26563.51 26536.51 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 180612.99 0.0000 0.0000 180612.99 179551.72 19 September
گرم 5806.84 0.0000 0.0000 5806.84 5772.72 19 September
کیلوگرم 5806838.23 0.0000 0.0000 5806838.23 5772717.64 19 September
تولا 67729.92 0.0000 0.0000 67729.92 67331.95 19 September

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7316.99 0.0000 0.0000 7321.11 7312.82 19 September
گرم 235.25 0.0000 0.0000 235.38 235.11 19 September
کیلوگرم 235246.38 0.0000 0.0000 235379.04 235112.50 19 September
تولا 2743.87 0.0000 0.0000 2745.42 2742.31 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 100.42 0.0000 0.0000 100.72 100.42 19 September
گرم 3.23 0.0000 0.0000 3.24 3.23 19 September
کیلوگرم 3228.65 0.0000 0.0000 3238.30 3228.65 19 September
تولا 37.66 0.0000 0.0000 37.77 37.66 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3501.84 4.1264 0.1200 3505.40 3501.84 00:45:20
گرم 112.59 0.1327 0.0039 112.70 112.59 00:45:20
کیلوگرم 112586.64 132.6677 3.8581 112701.22 112586.64 00:45:20
تولا 1313.19 1.5474 0.0450 1314.53 1313.19 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8937.85 0.0000 0.0000 8937.85 8885.33 19 September
گرم 287.36 0.0000 0.0000 287.36 285.67 19 September
کیلوگرم 287358.25 0.0000 0.0000 287358.25 285669.75 19 September
تولا 3351.70 0.0000 0.0000 3351.70 3332.00 19 September

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2651.15 0.0000 0.0000 2652.64 2649.64 19 September
گرم 85.24 0.0000 0.0000 85.28 85.19 19 September
کیلوگرم 85236.28 0.0000 0.0000 85284.35 85187.78 19 September
تولا 994.18 0.0000 0.0000 994.74 993.62 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 36.39 0.0000 0.0000 36.49 36.39 19 September
گرم 1.17 0.0000 0.0000 1.17 1.17 19 September
کیلوگرم 1169.83 0.0000 0.0000 1173.33 1169.83 19 September
تولا 13.64 0.0000 0.0000 13.69 13.64 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1268.81 1.4951 0.1200 1270.10 1268.81 00:45:20
گرم 40.79 0.0481 0.0039 40.83 40.79 00:45:20
کیلوگرم 40793.26 48.0692 3.8581 40834.78 40793.26 00:45:20
تولا 475.81 0.5607 0.0450 476.29 475.81 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3238.43 0.0000 0.0000 3238.43 3219.40 19 September
گرم 104.12 0.0000 0.0000 104.12 103.51 19 September
کیلوگرم 104117.86 0.0000 0.0000 104117.86 103506.07 19 September
تولا 1214.41 0.0000 0.0000 1214.41 1207.28 19 September

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12252.39 0.0000 0.0000 12259.30 12245.41 19 September
گرم 393.92 0.0000 0.0000 394.15 393.70 19 September
کیلوگرم 393923.08 0.0000 0.0000 394145.23 393698.90 19 September
تولا 4594.65 0.0000 0.0000 4597.24 4592.03 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 168.16 0.0000 0.0000 168.66 168.16 19 September
گرم 5.41 0.0000 0.0000 5.42 5.41 19 September
کیلوگرم 5406.42 0.0000 0.0000 5422.57 5406.42 19 September
تولا 63.06 0.0000 0.0000 63.25 63.06 19 September
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5863.87 6.9098 0.1200 5869.84 5863.87 00:45:20
گرم 188.53 0.2222 0.0039 188.72 188.53 00:45:20
کیلوگرم 188527.77 222.1538 3.8581 188719.63 188527.77 00:45:20
تولا 2198.95 2.5912 0.0450 2201.19 2198.95 00:45:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14966.54 0.0000 0.0000 14966.54 14878.60 19 September
گرم 481.19 0.0000 0.0000 481.19 478.36 19 September
کیلوگرم 481185.08 0.0000 0.0000 481185.08 478357.67 19 September
تولا 5612.46 0.0000 0.0000 5612.46 5579.48 19 September
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 76.02 2.14 0.99 0.08 1,402.67 12.78 5.64 0.62